PINOCCHIO
Set16

PINOCCHIO

Lugano – Ambrì 2 a 1 L’ochei ma fà patì. Cume anca la sensazion o el cumpless da vès inferiur a quaicos. Quant a ma disi che vincium el derbi al sò da cuntà sü quasi sempru una busia. Ma a ma pias nac cuntra ala perversion di valur tecnic e ecunomic. Infati, ogni tant la vita la rispunt, danduc tort ala logica di numer. L`è el bel dala storia, che ga fà rit ogni tant e gà fa anca nà in nanz. Partida: dopo el gol dal Demut ma...

Read More